ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

State Agency of Oil and Gas

საიტის რუკა
8 მაისს სააგენტომ და Jindal Petroleum Georgia Limited-მა IX, X და XIB სალიცენზიო ბლოკებზე გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების დამატებებს მოაწერეს ხელი, რომლებითაც Jindal Petroleum Georgia Limited-მა წილები გადასცა Schlumberger Rustaveli Company Limited-ს (შლუმბერჟე). შლუმბერჟემ იკისრა ვალდებულება იმოქმედოს დაგეგმილი ინვესტიციების განხორციელების გრაფიკის შესაბამისად --------- იხილეთ https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/------ see https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. თავი III- ინფორმაციის თავისუფლება
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ
სააგენტოს შინაგანაწესი
სააგენტოს შინაგანაწესში შეტანილი ცვლილება
სააგენტოს სტრატეგია და პრიორიტეტები
სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ
ნავთობისა და გაზის შესახებ
მთავრობის დადგენილება კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
ადმინისტრაციული საჩივარი (ნიმუში)
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ
მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ
3
2014 © State Agency of Oil and Gas